𝐁𝐮̛̃𝐚 𝐚̆𝐧 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐯𝐮𝐢 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐞̉,𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐚̆𝐧, ...